Testaushost tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan unionin (EU) tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä.

1. Rekisterinpitäjät

Testausserveri ry
Yhteyshenkilö:
Mikael Hannolainen
mikael@testausserveri.fi

Osphost rekisteröimätön yhteisö
Yhteyshenkilö:
Jani Hiltunen
jmh@osphost.fi

Rekisterinpitäjiin yhdessä voi olla myös yhteydessä sähköpostitse host@testausserveri.fi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on käyttäjälle rekisteröityjen webhosting-, shell-, DNS-, sähköposti- tai muiden internet-palveluiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on henkilön ja Testausserveri ry:n välinen sopimus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

3. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tietojen antamisesta alkaen, mutta enintään 30 vuorokautta tietojen antamisesta alkaen, mikäli käyttöoikeutta ei hyväksytä. Puretun käyttöoikeuden jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 30 vuorokautta.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot
  • Yhdistyksen jäsenen nimi
  • Yhdistykseltä jäsenelle myönnetty sähköpostiosoite (@testausserveri.fi)
  • Julkinen SSH-avain
  • Sopimuspohjaiset tiedot
 • Lokitiedot
  • Käyttäjän IP-osoite, user-agent-tieto
  • Istunnon yksilöimisen tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäsenen tiedot saadaan yhdistyksen jäsenrekisteristä. Jäsen tunnistetaan käyttöoikeuden hakemisen yhteydessä henkilökohtaisilla jäsentunnuksilla kirjautumalla.

6. Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjien henkilöstö, joiden tehtävän hoitaminen edellyttää pääsyä tietoihin.

Käytämme Google Workspace -palvelua Perustietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

7. Tietojen luovuttaminen

Jäsenelle myönnetyn sähköpostiosoitteen nimiosaa voidaan käyttää julkisesti käyttäjän aliverkkotunnuksessa. Muilta osin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Perustietojen käsittelyyn liittyvät palvelut voivat toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1. Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö host@testausserveri.fi-sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse.

9.2. Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjät huolehtivat omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjät oikaisevat, poistavat tai täydentävät virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

9.3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjät rajoittavat käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

9.4. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen host@testausserveri.fi.

9.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.